Místní knihovna Ladná
Naposledy aktualizováno: 14.05.2018 15:04:17

    KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny Ladná

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 Místní knihovna v Ladné je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

    vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby

b)      meziknihovní služby

c)      informační služby:

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

cb) informace z oblasti veřejné správy,

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

cd) přístup na internet,

d)      propagační služby:

da) kopírovací služby

db) pořádání besed, exkurzí, přednášek a podobných akcí pro uživatele

 

2. Základní služby poskytuje podle §4, odst. 2 Knihovního zákona knihovna bezplatně.

 

3. Knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák č. 257/2001 Sb.,

    knihovního zákona placené služby za registraci uživatelů a úhradu nákladů spojených se

    zprostředkováním meziknihovní výpůjční služby.

 

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou

    účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

 II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace čtenáře

 1. Čtenářem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu

    na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2. Čtenářem knihovny se může stát:

a)      každý občan starší 15 let, děti do 15 let se mohou stát čtenáři jen se souhlasem jednoho

      ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců

b)      organizace, školy, instituce prostřednictvím určeného zástupce.

 

3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození,

    adresu trvalého bydliště a zaměstnání. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně

    neprodleně oznámit.

 

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně

    osobních údajů. Získané osobní údaje použije knihovna za účelem statistiky a identifikace

    uživatele. K těmto údajům nebude mít nikdo jiný kromě knihovníka přístup a přihlášky

    budou uchovávány v uzamykatelné skříni. Pokud se uživatel trvale odhlásí z evidence,

    budou jeho údaje na jeho žádost zlikvidovány.

 

5. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který jej opravňuje užívat všech služeb

    knihovny. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při každém požadavku

    na služby knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a za jeho zneužití odpovídá čtenář.

 

6. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:

a)      změnu jména a bydliště

b)      ztrátu nebo zničení průkazu

c)      student ukončení studia

 

7. Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit:

a)      kdo se sám odhlásí z řad čtenářů

b)      kdo si v průběhu 12 měsíců nevypůjčí ani jednu knihu, případně jiný materiál, příp. nevyužije jiné služby knihovny (např. internetové služby)

c)      kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů půjčených z knihovny, nebo knihovně způsobí jinou škodu a odmítá ji nahradit

d)      kdo je z řad čtenářů knihovny vyloučen vedením knihovny pro porušování tohoto řádu a předpisů platných pro knihovnu

 

 III. Výpůjční řád

 Čl. 4

 

Půjčování knih a časopisů

 

1. Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny, určené k půjčování mimo

    knihovnu,si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny. Počet svazků není omezen,

    musí však být vráceny v dané lhůtě.

 

2. Výpůjční lhůta činí jeden měsíc, knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší

    výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty (např.  

    novinky literatury).

 

 

3. Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit, nejdéle však na dobu 90 dnů,

   pokud kniha není žádána dalším čtenářem. O prodloužení lhůty musí čtenář požádat

    osobně, písemně nebo telefonicky.

 

4. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými materiály šetrně a není oprávněn je půjčovat

   dalším osobám.

 

5. Onemocní-li čtenář, nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu

    nemoci a karantény další materiály půjčovat a je povinen tento fakt nahlásit knihovně.

 

6. Na žádaný dokument, který je právě půjčený, může čtenář požádat provedení rezervace.

    Záznam je prováděn na každý samostatný titul a čtenář může být písemně vyzván, aby si

    knihu vyzvedl. V tomto případě zaplatí poplatek za zaslání vyrozumění – viz. Ceník.

    Kniha je rezervována nejdéle týden.

 

7. Literaturu, kterou nemá knihovna ve svých fondech, zajišťuje pro čtenáře prostřednictvím

    meziknihovní výpůjční služby (MVS). Při takové výpůjčce je čtenář povinen

    bezpodmínečně dodržet termín vrácení, stanovený půjčující knihovnou. Prodloužit  lze

    výpůjční lhůtu jen se souhlasem půjčující knihovny. Při kladném vyřízení objednávky

    uhradí čtenář náklady na poštovné za každou zásilku Za nevyzvednutí knihy zaplatí čtenář

    sankční poplatek. Poplatky a sankce za MVS – viz. Ceník.

 

8. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal.

    Případné poškození vypůjčeného materiálu, zjištěné při vrácení, jde na vrub čtenáře, pokud

    nebylo zjištěno již při vypůjčení. Způsob náhrady v případě poškození nebo ztráty

    materiálu je dán v článku 5 tohoto řádu.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 Čl. 5

 Pořádkové opatření

 

1. Čtenář a uživatel knihovny je povinen zachovávat tento řád, řídit se předpisy a směrnicemi

    pro činnost knihoven a pokyny pracovníka knihovny, chránit zařízení knihovny a její

    fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným k udržení pořádku a ochrany majetku..

 

2. Knihovna může půjčení materiálu odepřít, zejména tehdy,

a)      jestliže je nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu

b)      jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny nebo prezenční studium čtenářů a uživatelů.

 

3. Vztahy mezi čtenáři a knihovnou, vznikající z půjčování knihovních fondů, jakož

    i vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

4. Poruší-li čtenář povinnost včasného vrácení vypůjčeného materiálu, tj. nevrátí-li jej do

    uplynutí výpůjční lhůty a nepožádá o její prodloužení, je povinen podle příslušných

    ustanovení občanského zákoníku zaplatit v hotovosti poplatek za opožděné vrácení.

    Sankce viz. Ceník. Upomínkami vymáhá knihovna vrácení dokumentů. Po čtyřech

    bezvýsledných upomínkách a jednom doporučeném dopise zřizovatele následuje vymáhání

     právní cestou. 

 

5. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození

    vypůjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit

    tím, že

a)      obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu

b)      nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynu knihovny a v hodnotě odpovídající hodnotě ztraceného nebo zničeného díla nebo nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla, případně i nákladů na jeho renovaci, pokud s finanční náhradou knihovna souhlasí. Za nové knihovnické zpracování materiálu hradí čtenář poplatek – viz. Ceník.

 

6. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle odstavce 5 ve lhůtě stanovené

    knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu právní cestou.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Čtenáři a uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny

    písemně nebo ústně vedoucímu knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu – obecnímu

    úřadu. Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

 

2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

 

3. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:

              

                          Poučení o ochraně osobních údajů (příloha č.1)

 

                          Provozní řád Internetu pro veřejnost (příloha č.2)

 

                        Ceník poplatků Místní knihovny v Ladné (příloha č. 3)

 

            

 

4. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007, byl schválen Zastupitelstvem

    obce Ladná dne 14. 12. 2006 a platí na dobu neurčitou.

 

 

 

     Priesterrathová Renata                                                Florusová Vojtěška

      starostka obce Ladná                                                      knihovnice

 

 

 

 

 

  Příloha č. 1

 

                            Poučení o ochraně osobních údajů

 

Místní knihovna v Ladné (dále jen MK) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a je správcem osobních údajů.

Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách MK zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb MK nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

MK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu MK a dalších

obecně platných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci manuálním a automatizovaným způsobem. MK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Osobní údaje čtenářů MK zpracovává k účelu:

 

1. Ochrany majetku pořízeného z rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny.

 

2. Poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech  vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci  o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedení absenčních i prezenčních   výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci; bude provádět kontroly jakosti prováděných služeb   a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů;  bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti  výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.

 

3. Naplnění povinností uložených MK obecně závaznými právními předpisy - zejména zákonem č. 257/2001 Sb.,  o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákonem   č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou přijatou zastupitelstvem  …………..

K výše uvedenému účelu zpracovává MK osobní údaje čtenářů a u dětí také osobní údaje jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

  

      A. Základní identifikační údaje čtenáře:

 

                        - jméno a příjmení,

                               - adresa bydliště čtenáře, tj. místo trvalého pobytu,

                               - druh a číslo dokladu, kterým byla ověřena totožnost čtenáře a správnost

                                  jím uvedených   identifikačních údajů.

 

 Tyto údaje je povinen čtenář uvést, pokud chce využívat služeb MK v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které MK poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby (prezenční studium fondu uloženého ve čtenářských prostorách, služby čítáren, internetové služby). Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany čtenáře platnou legitimaci MK, lze poskytovat pouze čtenářům, kteří souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu stanoveném touto přílohou knihovního řádu.

Základní identifikační údaje ověřuje MK podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz. MK ověřuje základní identifikační údaje při zápisu a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů.

  

 B. Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede)

 

                        - akademické tituly,

                               - kontaktní či přechodná adresa čtenáře,

                               - další možná spojení na čtenáře (telefon, e-mail apod)

 

  C. Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba    nezletilá

                               - v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje čtenáře. (Pokud je adresa shodná  s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa rodinného zástupce.)

 

D. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede)

 

                       - dosažené nebo probíhající vzdělání čtenáře,

                               - současné povolání

                               - identifikace školy, kterou čtenář navštěvuje.

 

E. Údaje služební

                        - údaje o vydaných a zrušených legitimacích opravňujících k  využívání

                                  služeb MK údaje  o předmětu, místě a čase provedení, případně i

                                  ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky  či rezervace.

 

 

 F. Údaje účetní

                   - údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a MK, zejména

                     jejich účelu, místě, čase  a dalších náležitostech dle § 11 ods.1 zákona č. 563/1991

                    Sb., o účetnictví ve znění posledních předpisů.

 

 Osobní údaje čtenáře MK uchovává:

 

                 1) Na originálních písemnostech, kterými jsou:

 

                        - přihláška čtenáře,

                               - účetní doklady.

                Tyto písemnosti jsou uchovávány v zamčených skříních. Přístup k těmto

                písemnostem mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních

                úkolů.

                 

                 2) V počítačových databázích, které:

                       - dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu pro čtenáře ve všech automatizovaných provozech

  Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Tento systém ochrany dat je několikastupňový, tedy k přístupu k datům je zapotřebí překonání několika, vždy však alespoň dvou ochranných systémů. Data uložená v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

Všichni zaměstnanci MK jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s zákona, příslušné vnitřní směrnice a dalších závazných předpisů.

Zaměstnanci MK jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Zaměstnanci MK jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů (kupříkladu sdělovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů MK. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas, nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň dvou let od vypořádání

posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v MK za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

1) Skartace originálních písemností - přihláška čtenáře, kterou čtenář vyplnil, je fyzicky zlikvidována podle  Skartačního řádu MK.

V případě porušení povinností MK vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany MK, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

 

 

Příloha č.2

 

 

Provozní řád Interntu pro veřejnost

 

Platnost od 1. 1. 2007

 

 

 

 

1. Pracoviště je otevřeno v půjčovní době knihovny. Uživatel je povinen seznámit se

    s Provozním řádem.

 

2. Uživatel musí ovládat práci s počítačem.

 

3. Uživatel musí dbát pokynů pracovnice knihovny.

 

4. Uživatel si může předem zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit

    stanici je možné i telefonicky na čísle 519 355 321. Stejným způsobem lze zamluvení

    stanice předem zrušit.

 

5. Délka pobytu na Internetu

    - předložení čtenářského průkazu knihovny              neomezeně

    - bez čtenářského průkazu                                                  30 minut

 

 6.Časové limity pro využití Internetu lze upravovat podle potřeby a podle možností

    knihovny.

 

7. Uživatelé mohou používat pouze přeinstalovaný software. Není dovoleno restartovat

    počítač, nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené

    z Internetu nebo měnit nastavení software.

 

8. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo

    odnést na disketách.

 

9. Je povoleno využívat službu WWW a veřejné poštovní servery s přístupem přes WWW.

 

10. Není povoleno využívat e-mail knihovny.

 

11. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný

    k prohlížení ve veřejných prostorách.

 

12. Provozovatel (Obec Ladná) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu,

      zvláště pak obsahují-li viry.

 

13.V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí z knihovny.

    

 14. Pokud uživatel svými zásahy do počítače donutí provozovatele k vyhledání            odborné pomoci, mohou být náklady s tím spojené vyúčtovány.

 

15. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně

      k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv

      způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani

      v počítačové síti, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

16. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,

      autorský zákon ve znění novely č. 216/2006 Sb.).

 

 

 Příloha č. 3

 

 

Ceník Místní knihovny Ladná

 

 

Platnost od 1. 1. 2007

 

 

 POPLATKY

 

1. Registrační poplatek na jeden rok:

   Dospělí čtenáři                                                                                                                                 60,- Kč

    Děti do 15 let, studenti, důchodci                                                                                               30,- Kč

    Dospělí nad 70 let                                                                                                                               0,- Kč

 

2. Zámluvní služba (rezervace knihy) – zaslání oznámení SMS                           10,- Kč

 

3. Meziknihovní výpůjční služba

    Úhrada poštovného při vyřízení objednávky (za každou zásilku)                                      40,- Kč

 

4. Sankční poplatky

    Upomínky

    1. upomínka bez písemného upozornění (po 30 dnech)                           5,- Kč

    2. upomínka (po dalších 14 dnech)                                                             20,- Kč

    3. upomínka (po dalších 14 dnech)                                                             30,- Kč

    4. upomínka (po dalších 14 dnech)                                                             60,- Kč

    doporučený dopis                                                                                             100,- Kč

 

    Ostatní

    - nevyzvednutí knihy, rezervované zámluvní službou                                     10,- Kč

    - nevyzvednutí knihy, rezervované prostřednictvím MVS                             40,- Kč

      (za každou zásilku)                                                                                     

    - sankční poplatek při ztrátě knihy                                                                         100,- Kč

      (+ cena knihy)

    - sankční poplatek při ztrátě časopisu nad 50,- Kč                                                 30,- Kč

                                       při ztrátě časopisu do 50,- Kč                                                     10,- Kč

      (+ cena časopisu)

    - za poškození čárového kódu                                                                                         10,- Kč

    - za ztrátu nebo poškození čtenářské legitimace                                                      10,- Kč

 

5. Kopírování

    A4 (jednostranně)                                                                                                              2,- Kč

    A4 (oboustranně)                                                                                                                4,- Kč

 

 6. Internet

    Použití Internetu – bezplatné zdroje                                                                              0,- Kč

  

7. Tisk

    - černobílý tisk A4                                                                                                                3,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

                          

 
Proces zabral 0.0195 sekund času a 0.69MB paměti.